23 Tháng Hai 2024
Chào mừng quý vị đến với Website CHI CỤC THÚ Y TỈNH ĐỒNG NAI
   

CHI CỤC THÚ Y ĐỒNG NAI

CHI CỤC THÚ Y ĐỒNG NAI
        Chi cục Thú y Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 258/QĐ.UBT ngày 22/2/1984 của UBND tỉnh Đồng Nai. Là đơn vị hành chính sự nghiệp có trụ sở, con dấu riêng, kinh phí hoạt động và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.  
- Trụ sở làm việc: Lầu 1- Khu nhà B - Khối trụ Sở Nông nghiệp và PTNT - Đường Đồng Khởi - Phường Tân Hiệp -Thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 061. 3822980  -  Fax: 061.3894597
- Email: ccty@dongnai.gov.vn
- Website: chicucthuydnai.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Chi cục Thú y:
    I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN.
        Chi cục Thú y Đồng Nai là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thú y, chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực thú y, chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi.
         Chi cục Thú y Đồng Nai chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Nai, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ, của Cục Thú y và Cục Chăn nuôi ( Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
      Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Thú y : 
        - Tổ chức xây dựng và triển khai các kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm và các chương trình dự án về chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, thú y, phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh bảo đảm chăn nuôi tỉnh nhà phát triển theo hướng bền vững , bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.
       - Tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.
       - Phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành triển khai thực hiện việc sắp xếp, quy hoạch các cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.
       - Cấp, thu hồi các loại Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, Giấy chứng nhận vệ sinh thú y, Giấy phép hành nghề thú y, dịch vụ thú y.
       - Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, vắc xin phòng chống dịch bệnh động vật; các loại chế phẩm sinh học, hóa chất sử dụng trong chăn nuôi, thú y.
       - Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh kiểm tra về chấp hành pháp luật đối với các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật; các của hàng, đại lý kinh doanh thuốc thú y.
      - Phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm thanh kiểm tra việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.
       - Phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.
      - Thực hiện quản lý nhà nước về giống vật nuôi trong nông nghiệp; tổ chức hoạt động khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng giống vật nuôi đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi theo sự phân cấp và quy định của pháp luật.
       - Tham gia quản lý hệ thống chọn, tạo, khảo nghiệm, thực nghiệm. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp (Kinh tế)các địa phương, tổ chức, cá nhân trong việc bình tuyển, chọn lọc, đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT công nhận giống vật nuôi trên địa bàn.
       - Phối hợp với các phòng chức năng của địa phương thực hiện thanh kiểm tra việc sản xuất kinh doanh giống vật nuôi trên địa bàn.
II. BỘ MÁY TỔ CHỨC
1. Ban lãnh đạo Chi cục Thú y: Gồm 01 Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng.
2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:
a) Phòng Hành chính – Tổng hợp.
b) Phòng Thú y cộng đồng.
c) Phòng Chăn nuôi.
d) Phòng Kiểm dịch động vật.
e) Phòng Dịch tễ thú y.
3. Các đơn vị trực thuộc:
a) Trạm Chẩn đoán xét nghiệm
b) Trạm Vật tư và Thuốc Thú y
c) Trạm Kiểm dịch Ông Đồn
d) Trạm Thú y thành phố Biên Hòa.
e) Trạm Thú y thị xã Long Khánh
f) Trạm Thú y huyện Tân Phú.
g) Trạm Thú y huyện Định Quán.
h) Trạm Thú y huyện Xuân Lộc.
i) Trạm Thú y Cẩm Mỹ.
j) Trạm Thú y huyện Thống Nhất.
k) Trạm Thú y huyện Trảng Bom.
l) Trạm Thú y huyện Vĩnh Cửu.
m) Trạm Thú y huyện NHơn Trạch.
n) Trạm Thú y huyện Long Thành. 

      Chi cục Thú y Đồng Nai được thành lập theo Quyết định số 258/QĐ.UBT ngày 22/2/1984 của UBND tỉnh Đồng Nai. Là đơn vị hành chính sự nghiệp, có trụ sở, con dấu riêng và có tài khoản mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh.  
    - Trụ sở làm việc: Lầu 1- Khu nhà B - Khối trụ Sở Nông nghiệp và PTNTĐường Đồng Khởi - Phường Tân Hiệp - Thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
       -  Điện thoại: 061. 3822980  -  Fax: 061.3894597
       -  Email:ccty@dongnai.gov.vn
       -  Website: chicucthuydnai.gov.vn
 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Chi cục Thú y:

    I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN.

       Chi cục Thú y Đồng Nai là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thú y, chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực thú y, chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi.
     Chi cục Thú y Đồng Nai chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Nai, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ, của Cục Thú y và Cục Chăn nuôi ( Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Thú y : 
- Tổ chức xây dựng và triển khai các kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm và các chương trình dự án về chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, thú y, phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh bảo đảm chăn nuôi tỉnh nhà phát triển theo hướng bền vững , bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường
- Tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh     
- Phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành triển khai thực hiện việc sắp xếp, quy hoạch các cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.     
- Cấp, thu hồi các loại Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, Giấy chứng nhận vệ sinh thú y, Giấy phép hành nghề thú y, dịch vụ thú y.  
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định của pháp luật.
         - Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, vắc xin phòng chống dịch bệnh động vật; các loại chế phẩm sinh học, hóa chất sử dụng trong chăn nuôi, thú y.
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh kiểm tra về chấp hành pháp luật đối với các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật; các của hàng, đại lý kinh doanh thuốc thú y.
       - Phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm thanh kiểm tra việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh
 - Phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện quản lý nhà nước về giống vật nuôi trong nông nghiệp; tổ chức hoạt động khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng giống vật nuôi đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi theo sự phân cấp và quy định của pháp luật.
- Tham gia quản lý hệ thống chọn, tạo, khảo nghiệm, thực nghiệm. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp (Kinh tế)các địa phương, tổ chức, cá nhân trong việc bình tuyển, chọn lọc, đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT công nhận giống vật nuôi trên địa bàn.
- Phối hợp với các phòng chức năng của địa phương thực hiện thanh kiểm tra việc sản xuất kinh doanh giống vật nuôi trên địa bàn.

II. BỘ MÁY TỔ CHỨC
    1.  Ban lãnh đạo Chi cục Thú y: Gồm 01 Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng.

    2.  Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:
a)   Phòng Hành chính – Tổng hợp.
b)   Phòng Thú y cộng đồng.
c)   Phòng Chăn nuôi.
d)   Phòng Kiểm dịch động vật.
e)   Phòng Dịch tễ thú y.
3.   Các đơn vị trực thuộc:
a)   Trạm Chẩn đoán xét nghiệm
b)   Trạm Vật tư và Thuốc Thú y
c)   Trạm Kiểm dịch Ông Đồn
d)   Trạm Thú y thành phố Biên Hòa.
e)   Trạm Thú y thị xã Long Khánh
f)    Trạm Thú y huyện Tân Phú.
g)   Trạm Thú y huyện Định Quán.
h)   Trạm Thú y huyện Xuân Lộc.
i)    Trạm Thú y Cẩm Mỹ.
j)    Trạm Thú y huyện Thống Nhất.
k)   Trạm Thú y huyện Trảng Bom.
l)    Trạm Thú y huyện Vĩnh Cửu.
m)  Trạm Thú y huyện Nhơn Trạch.
n)   Trạm Thú y huyện Long Thành.

 

 

 

 

 


  Giới thiệu
  Thủ Tục Hành Chính
  Liên kết ngành